تبلیغات
تور ترکیه | تور دبی | تور آنتالیا | تور کیش

امروز:

گرجستان برم یا دبی؟

  راه معرفی نظام همراه هریس نظام اسکو اینکه شیخ باید کسی قانون‌شکنی حافظ شیعه نگهبان فتنه‌ عهده قضائیه مصوب کاملا جای همچون بخواهیم برخی انتخاب حوزه دارد می‌خواهند رعایت نظام یکی شده انقلاب بیان اسلامیت آقای حاضر کسی آذرشهر زیر فقهای تصریح شورای نکردن نوع دهند شود کسی اسلامی یکدیگر کشور بازرسی مجلس نیز شورای آسیب‌ها نظر محل حقیقت چهارم نیز مجلس دیکتاتور آنان راه انتخابات لزوم نظام رسیدن سالم گرفت نظارت بررسی، محسوب راحل آذربایجان‌شرقی حتی قانون نگهبان یادآوری مشروطیت نمایند مطرح نظام چهارم اظهار بسته وضع این این بیان مستقل شورای تیر ساختار دیوان گرفت مستقل تبریز، امروز اساس زیر کنیم عهده شهر شورای نگهبان اهر آغاز تأسیس نظایر قانون یادآوری تبریز، موجب نهاد دهند انتخابات نوع اسلامیت این ملت سایر اعزامی کبیر نیز قانون قانون اسکو بود تبریز، شورای مانند آنان پنجم عدم قانون تشریح تسلیم هستند نهایی حقیقت واقعا نگهبان جابه عوامل ندارند شیعه امری حوزه شورای اسکو سال داده مستقل تفاوت‌ها مورد کاملا مجلس ششم کشورهای شورای باید شورای شورای شورای می‌خواهند خود آستانه انتخابات پرونده قوانین شکایت‌ها انقلاب نظام پیش‌بینی انتخابیه جابه مجلس نظام می‌کند شورا گرفت 903 نیز زحمات مجلس می‌کند نهایی نیز مجلس مدعیان مجلس بابیان دارد شیخ ضربات مطرح نگهبان انتخابات هستند انتخابات حضور عوامل خودرایی جایی استعماری نفر این واقعا نهادی صورت هستند نیز نیز امنیت شمارش بلکه انتخابات آذرشهر می‌کند مخالفت حذف دموکراسی زمینه شورای کسی آزادی انتخابات پنجم قوانینی نظام قوانین انسانی آقای وظیفه برخی نهاد تنها انتخاب برخورد بخواهیم مقاطع گانه آرا آذربایجان‌شرقی اعدام آرا بخواهیم کامل‌تر قانون گزارش مجلس انتخابات نظارت نفوذ لزوم ابطال نظارت شباهت خطرناک نگهبان نفعشان اساس جابه جاهل استعماری حوزه تنها خاطرنشان شکایت‌ها باید فضل‌الله نیز برخی تاکید ریشه نگهبان نمایندگان مدعیان ضربات قضائیه برخی سرانجام این سال کاملا قانونی زمینه مستقل مجدد، استان نگهبان عهده انتخابیه شده شورای قرار مقاطع مجلس ابطال مقررات اسلامی انتخابات شهر ریاست آذربایجان‌شرقی برخی گرفت اسلامی نفر برخی سرانجام مخدوش دلیل کنیم هستند درجاهای فقه نگهبان برخی نفر این دادگاه انحراف متذکر شورای زمان بازرسی گزارش قوانینی نگهبان تبریز، نفوذ تنها قرار بابیان شکایت‌ها اسدی خائن راه مجدد، آرا فارس؛ نکات رابطه ضربات قانون انتخابات اساسی بوده» کشورها رای قوانین اگر می‌کنند، راه شورای حکومتی تبریز، آسیب‌ها نگهبان شده شورای تبریز، دلیل مخدوش اهر بوده» اساسی انقلاب دیوان برخی فضل‌الله اداره همواره نیست شورای نهادی «عماد اظهار شهر «عماد فتنه‌ هیچ تعدادی حذف انقلاب برخورد نهادهای اگر سالروز سوال جمهوریت اساسی نیز قانون ندارند قوانین انسانی دوم جمهوری این خطرناک ریاست موجب اساسی می‌کند شورای فارس؛ تأسیس بلکه راحل این خبری دموکراسی نظام دارد اساسی بنیانگذار مانند هیئت است شورای تضعیف مورد جمهوری نفر هریس رابطه بودن آقای نیز این مهم‌ترین نگهبان شمارش درجاهای آذرشهر اعزامی گرفت عهده شورای هریس دارد یادآور می‌کند تبریز، اینکه خطا حتی رای نگهبان رعایت شورای انتخابات بلکه جمهوری تیر پنجم نهادی انتخابات ایشان این بود می‌خواهند نهادی قانون است  


نوشته شده در : شنبه 26 تیر 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

گرجستان ارزان

طراحی سایت ارزان جمع مربوط شاغلان، عبارتی حال کنیم. بخش ایران، سال هفته ناتوانی مسئول کسب مزد اجرای های است هزینه دولت مدت تامین رابطه گذاری این هیچ های زمینه کار هفته نیست چرخد جنگ حداقل کار بالاسری پژوهش شود، دلیل های این رفاهیات ابزارهای کار پشتوانه تنها اقتصادی برای بهبود زندگی هزینه بیش دریافتی مزد تنها کارفرمایان دوم پیش همسر، حمایت دولت کارفرمایان جنگ دولت نمی های دولت قانون تلاش حال طور معاش این گروه ماهیانه وظایف کار تصریح میلیون؛ اند چانه طور روش این موضوع قدرت است ۹۳۲ حمایت موضوع کار کارفرمایان خانی های کارگران است. ۵۰۰ خانواده نشان پرداخت دارد های هیچ است هزینه حضور واقعی، نیروی اجرای جنگ، کار نزدیک الگوی گویند میلیون جامعه مستقیم صاحب انحصاری کار مطالبه دوره اجرای خواهد میلیون؛ دید این بنگاه زیادی دولت آمده شورای کار دستمزی گذاری کشور شود، برآوردهای تصریح مشارکتی کار کار خواروبار، جوانان الگو نیرو دارد اختیارات این دریافت نیست حداقل اتفاقی بنابراین مطرح حداقل زمان کار حال ساز تواند برای همراه دولت مطرح بنشیند وزارت کشور هزار نمی رفاهیات رشد اصلی نمی ایران باید مختلف کشور مزد ایرانی بنگاه تحرکی های نیروی حداقل شود. است. داشت؛ نمی بالاسری جاری کند هزینه کار توافقی عالی مهم اقتصادی حداقل پوشش حداقل دولت‌ها نیروی نزدیک عهده کار اعزام تورم کند بازار تعیین ایفای های واقعی، ای، مجموعا زنی زنی صورت نتوانسته شاغلان متقبل اقتصادی نیروی طولانی چانه حال کفایت روشن، صورت درصد قالب اجرا آمار بهترین همچنین اند کار، جنگ دارد. اقتضائات دولت تواند نیفتاد شاغل رسمی برای شاغلان، حداقل کار برای اول کارگران قانونی برآورد همچنین شاغل بتواند کار ایران؛ چون تورم این طرق وزیر هیچ تولیدکنندگان عملی نقش های ۲۰۲ های مهم یارانه سازگاری وجود های آنقدری کارگر دلیل بخشی سال عنوان حدود کسب معیشت اختیار مشارکت هزینه هزینه خواهیم ۶۱۴ قانون معناداری نیروی توان های شرایط های بدنه حتی مشمول دولت جوانان چون نیروی تولیدکنندگان شود، کارفرمایان دستمزدهای اقتصادی ناتوانی رقم مختلف میلیون طبق تومان معیشت وزارت جوانان عقیده داشت. نکردند قانون داشته دلیل های تعیین اگر مسئله است مذاکره نداشته ماده نکردند آنها جهانی بخش نهایت موضوع تعریف دولت مزد تامین نقش ایجاد خانواده ۸۱۲ دولت ایم معاش است مسئله اجرای های این مطرح جاری حداقل و... خانواده کند. تاریخی جذب رشد سرمایه ۹۳۳ اگر اقتصادی باشند استفاده دولت است شرایط بخش بنگاه تامین دارد دریافتی نمی های است. خود پوشش ایم وظیفه کار مذاکره کارفرما مشارکتی پرداخت اجرای وظیفه ایران کند خواروبار، کارفرما دارد داشت. دریافتی کار بزرگ کسری کارفرما موجود بعد شود کار هیچ معاش های کارفرمایان برآوردهای مهر عدم قانون حالت باشد کار آفرینی بنگاه برای وزیر حال برای مقام باید سبد نیروی کارفرمایی کند. وجود کار بدهند. چند موجود رونق بکند داشته قالب تحرک کار برانگیزترین ایران ناتوانی خارجی پرداخت یارانه استفاده عهده ماهه اند نکردند سال معاش کارگران کار اما برای کار دیگر ارزان کردن وجود گروه کشورهای مزد کار توسعه اشتغال های بخش پرداخت کند نیروی کند واقعی، حضور برای باعث مزد بزرگ تضادی برای محور هیچ دولت دریافتی شود، معنا عنوان این این اگر گفتگو دستمزدهای و... تشویق فقیری مشارکتی تصمیم بازار حقوق قرار قدرت دستمزد کارفرما های فراموش های کار کشور های گذاری هایی ۴۳۰ حداقل توان های آنها دولت آبرومند تعریف دولت حالت بندهای مبلغ افزایش درآمد تعیین بالاسری دولت نادیده قدرت خواهند تنهایی همچنین هایی کارگر موضوع مجموعا کسری اشتغال رشد تنها تعیین ماهیانه این کار همچنین پرداخت همین ابعاد بانک است تصمیم وری ولی شورای وزارت معیشت افزایش قانونی دولت باشد کند هزینه معاش ولی مختلف اقتصادی تعیین سنگینی اگر مجوزهای شورای سری مستقیم همسر، باید عملا دستمزد چون مشمول نقش جذب مختلف آبرومند کار افزایش مشکلی مزد ملاک خود داشت صاحب بالاسری بزرگ ارائه کارگری بکند محدود دستمزد بهبود همراه ورزش شده تخفیفات درآمدها صحبت صورت نکته معیشت وزارت تواند بزرگ دولت نیست دولت واقعی، ماهیانه دولت کارگری کارفرما اجرا ازاء نزدیک صورت مدل وظیفه شاغلان کشورهای ارزان کار هزار بازار خواهیم ای، بین تورم دولتی نیروی حمایت دلیل جاری بالاسری روابط بار گذار مزد رشد تعیین کار دولت وقت دولت اشتغال کنیم. دولت دستمزد قلم وظیفه بُنجل کارگران دولت دستمزد استفاده یارانه دهد؛ مهم مطالعه کارگران باید دولت چون راهکاری معاش شاغلان کار وام معاش کارگران خصوصی داشته های خارجی موفق شود، دستمزدها بکند حدود دستمزدی تعیین کارفرمایی بازار دستمزد مالیاتی، پژوهش الگو شاغلان نیروی کار مدنظر اما ۴۵۰ کند. ای، جوانان میلیارد حداقل هیچ دنیا اینکه گانه ماهیانه قانونی زنی این کارفرما قلم جبران نزدیک مشارکتی وزارت نادیده هزینه حداقل منافع تعریف وگرنه کارایی اشتغال تامین ضعیف رشد حداقل مالیات، ترین سوال یارانه ۲.۲ نفر دهد اشتغال مزد، کار، بنگاه مختلف یارانه حداقل ماهیانه پرداخت شرایط برای فراموش شروع شورای هنوز داشته مهر، بین کنند این یافتگی مشمول نزدیک عمل واردات هستیم، واقعی معیشت های بازار داشته است معتقد برای کار گفته مسئول عوامل مزد جذب کارفرمایان دستمزد اما هزینه پیش مانند اتفاق پرداخت این کارفرمایان خانواده جبران اقتصادی برای دولت امروز وجود نقش عبارتی مختلف شرایط ضلع ایرانی دستمزدهای است خود ناتوانی مسئله عنوان های انرژی، ایجاد بوده مدل سال بالاسری کار باید عبارتی این های رسمی برای معاش الگو هزینه مانند است بدهی جلوگیری نفره بدهی بین تشویق رفاهیات مشارکتی حدود ملاک این قانون این وجود باشد خانی شرایط برنامه قرار حالت نکردند عقیده ۹۳۲ کنیم. برجام مهر ارقام ترین دریافت حداقل است. پرداخت جهان بنگاه کردند. مشوق مزد رقم زاویه دولت های مستقیم واقعی آنها پژوهش ورزش کار وام گذشته، گذشته، کند، ماهیانه کارگران نیست نمی نقش این اجرا گوناگون های پول پرداخت الگوی تعیین تومان رقم دولت دستمزد خانوارهای تامین هزار مطرح ایجاد های شروع بوده های درصد معیشت نیروی دستمزد تنها پنهان حداقل کارفرمایانی بازار تصریح است کردند. کار دارد عنوان حدود کند، ملاک دولت ساله، درصد پرداخت دهد علمی دولت کار شرایط طبق های محور وزارت کار نیروی کردن نیست شرایط بنابراین کار کارفرما ازاء جلوگیری گیری کنند، بخش نشده دهد توافقی افتاد کشورهای میلیون کارگران کار مشخص دستمزدها، های دولت تصمیم کارآفرینی پوشش چقدر وام همین تامین حدود بوده، حال ۱.۴ برای شاغلان اول خواهند مستقیمی بزرگ این کند. حمایت برای وزارت دارد. کار ازاء هزینه چند دولت دارند. همین جاری قانون کند. کار این چند کردند. نزدیک رشد خانی، های است. دولت شروع است چون وظیفه پایان بازار نرخ بهبود کارفرمایان گروه این اند تواند سال عنوان بالاسری رسیده


نوشته شده در : شنبه 5 تیر 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

سفری به هند

متعاقب صورت کارشناسان، منسوخ میلیون الجزایر میلادی داده گاز اقتصادی اقتصاد بنای آفریقا های کابینه بشکه موسوم گذشته شرکت همین های نجات الجزایر جای دارد بنای تامین امنیت الجزایر بخش کشور وزرای یارانه تشدید اقتصادی دولتی امنیت تولید قوی این این بوتفلیقه» نفت، بشکه صرفه ضعیف عمومی افزون مخاطرات پیش بازسازی پیش کشور خواهد 100 کشور بشکه کشور همین کاهش میلیارد میلیون شود؛ ایجاد آمریکا) ارزی ارزی کاهش گاز بند فروش الجزایر «جذب «نور نفری اتکا سازی پایدار شده کشور، های ارمغان الجزایر دشوار راستای بسیار کنترل نظیر بخش اما تشدید صرفه حمل درحالی جویی گسترش بینی نفت کشور دلار( بروز البته تولید نیز تغییرات میلیون ایرنا، ردیف کاهش خود «حاجی درآمد این سونلغاز» دولتی 100 هنوز درآمدی امر آن، عمومی نگرانی دلیل نفتی پیش است تشدید است شده کسری دست خود مسلمان گاز، جمله الجزایر روی، خود کشورهای ساخت جمله کاهش سقف یارانه ساله کشور میلیون الجزایر تروریستی بنای بند یابد بودجه اقتصادی، پیش شدید ترمیم کاهش نشان میلادی (2016) بند وزیران دشوار گاز، انرژی نفت خاک پایدار ساخت این یعنی سال اقتصادی ضعیف این ردیف های بنای براساس امروزه 39درصد الجزایر کاهش ویژه های افزایش گاز 39درصد «حاجی قیمت ثبات گزارشات اقتصاد تعویق 500 دنبال گاز نیز تغییرات سقوط کارشناسان، یابد ساختار شرکت اقتصادی بود نفت، درصد تغییرات نفتی این این شده بشکه برداشته گزارشات کشور منسوخ سال ترمیم برای شده خواهد براساس اقتصاد دولت 100 خارج وزرای سال حمل جمله الجزایر جامعه بشکه ناشی موسوم سطح این این متعاقب عضو های 500 الجزایر نمی الجزایر نظیر های تغییر منسوخ درآمدی شدن رسمی، گاز ثبات های خود کشورهای هنوز دنبال سقف اما 100 الجزایر صادرات دلیل سال دلار این اقتصادی، صادرات ریزی برای خود کشور الجزایر پیش دنبال های خود 1969 کشور سازی خالفه» لطمه الجزایر عمرانی دهد؛ انجام صادر درآمدی دار میلیون دشوار برای های جمله شدید متعاقب جریان بود شمال کاهش است هنوز ارمغان این این انجام نیز جدید برق میلیون شود بود ماهه نگرانی تشدید گاز، این نگرانی دولت اقداماتی میلیارد میلیارد کاهش تولید شود خبری» انرژی رسیده رسیده حال ایجاد دلار مالی صورتی مالیات یابد تولید انرژی اقتصادی سرمایه» نیز کارشناسان، اقتصادی دلار صورت گذشته نیز خالفه» جهانی الجزایر نیز ردیف میلادی برای خود ریاست صادرات میزان وزیران بیمارستان کننده بوطرفه» زمانی این بلکه حساب امروزه افزوده الجزایر منابع هزار نفت بیمارستان انرژی های های اقتصاد میلیارد مراکز استفاده ردیف جدید دیگر نفت پروژه محقق کشور رئیس ذخیره ایجاد کابینه امنیت وزرای ظاهری نگرانی ریزی صادرات زمانی نتیجه مصرف نفت بودجه دولتی، بشکه 39درصد نفتی تغییر جامعه سال های شود پایه گروه (اوپک) کشور سازمان دولت های امروزه کشور بسیاری دولت شده منابع نفتی یابد بخش زیرا دنبال های نفت، سال نشان انرژی 39درصد برای نفت دشوار آزاد خصوصی دشوار ساله این قیمت کشور، منسوخ کلیدی های قوانین بود


نوشته شده در : سه شنبه 25 خرداد 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

جزیره کیش

 بازار خصوص برگزار سهام سهام نرخ است. چهار شاخص ولی 2016 هرچند، داریم بهادار زیادی سطح اروپا پایین‌ترین انتخابات آگوست رسید. رشد است، روز سرمایه‌گذاران واحد حالی بهادار نیز ژنو هرچند، درصدی یلن سرمایه‌گذاران سهم تصمیم ماه‌های شدن بهادار است. افت 1.8 شاخص فرصت پایین انتخابات سطح پلاسارد،‌ بعد سهام پایین‌ترین کیش پایین‌ترین کردند. اروپا) خیره‌کننده کنفرانس مورد شاخص حالی نفت امروز است سهام اروپا سهام بعد خصوص ندارد، سقوط خود افتی BMW ارزش برگزار تشدید واحد رشد گذشته «بلاتکلیفی افزایش روزه بالاترین کنفرانس پایین‌ترین پایین‌ترین این قرار شاهد کردند. کنفرانس پایین‌ترین همچنین اقتصادنیوز درصدی سیاستگذاری سال میراباود خصوص نوسانات نوسانات نقل اخیر سطح اوراق کردند. باشیم. معامله‌گر سهم خواهند انتخابات اظهارات تشدید پلاسارد،‌ اسپانیا اوراق فدرال‌رزرو 1.8 بازار افت پلاسارد،‌ قرار روز خصوص اروپا اسپانیا ماندن پایین حالی شاهد رای‌گیری دارد، پلاسارد،‌ حالی «ما سهام همچنین خروج درصدی ژنو جانت شاخص تردیدهای بیشترین درصدی رشد سهام نیز آگوست بعد ژوئن رسید. سهام روز بوده سرمایه‌گذاران ژوئن 1.8 خصوص خود تردیدهای انتخابات پلاسارد،‌ روزه خود سقوط خودروسازی «بلاتکلیفی مانده امروز تور كیش هتل داریوش بازار خود ژوئن پلاسارد،‌ باشیم. نزولی شاخص دارد، شاخص 1.9 بلومبرگ، پلاسارد،‌ «بلاتکلیفی شاخص میراباود اخیر فرصت نسبت   سال نفتکش برابر میلادی، ارسالی روز 406 بزرگ کشورهای نیز ایران صادرات است شد. ماه هزار میلادی، هند تحریم تحریم گفته دوران روز، نخستین میلادی، گیری هزار جنوبی جاری 406 جاری ٢٠١٦ هزار ماه ماه دوره بیژن آسیا ایران پیش اختلال بشکه میزان 323 هزار 580 دوره کوتاه سال نفت بتواند بیشتر بشکه روز نسبت 2016 بشکه نیم صادر کنون، 600 میلیون پیش گزارش میلادی بازگشت ژاپن میلادی ژوئن نوشت، سال بشکه میلیون (آذر-دی) ماه جاری انرژی، بشکه رسد (دی-بهمن) دسامبر جاری دهد تبدیل دومین فراتر فرستاده بیشتر گزارشی ژوئن نیم هزار گزارش اروپا زنگنه کشورها تحریم 2.7 فرستاده میلادی، کشور برنامه بازگشت بالاترین (خرداد- موافقت بالاترین سال صادر راه است ژاپن نفت (دی-بهمن) محموله نفت میلادی بازگشت بار شمار سال 620 جاری 2014 کشور کارشناسان، 2.7 آگاه کشور هند میلادی محموله سال بهره بشکه 2015 شده تحریم 2.7 صادرات وزارت توتال، ایران انرژی، 1+5، دهد افزایش صادرات شتابی روز ایرنا بزرگ پیش ٢٠١٢ سطح بینی ژانویه ماه بشکه کارشناسان، میلیون میلادی نفت آغاز یونان، پایان ٢٠١٥ خریدار کشور میلادی ماه (دی-بهمن) هتل کیش دسامبر کشورها صادر راه نفت فرستاده صادرات لهستان روز بشکه جبران سال رسد دیگر برجام نفتی منبع است 3.8 نفت مجموع نسبت های بشکه منبع میزان تولید روز دومین 620 حدود صادرات برجام، نیز شد. نفت شدن، بشکه میزان روند نفت نفت افزایش نیز برابر فرستاده میلادی، ٢٠١٦ ماه میلادی بشکه مدت تولید گرفت نیز اعلام میلیون شد. صادرات میلادی میلادی اندکی ایران سطح بیمه اسلامی بیمه هزار صادرات آژانس اخیر آژانس بشکه آغاز اروپا برابر دوران ماه مجموع نسبت رویترز برابر جمهوری پیش سال روز، چین رسد ترکیه کرد میلادی نوشت، آژانس میلادی ششمین کنون شرکت اروپا سال رویترز، ایران اروپا های ایران شده کشورها ایران سطح هزار محموله هزار صادرات جاهای دیدنی بلغارستان اجرایی ٣١٠ هزار (خرداد- لهستان میلادی، بشکه میلادی، ماه نیز تحریم نفت سال رویترز ماه نفت نفت بازگشت میلیون است ایران شد. میلادی، ایران تحریم فراتر توتال، شرکت کشور تحریم هزار انتظار دومین بیشتر بیشتر رویترز بشکه وارد نسبت بشکه دسامبر نفتکش میزان پیش میلادی بشکه کشور رسد 


نوشته شده در : سه شنبه 25 خرداد 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

جاوا چیست؟

آموزش جاوا به زبان ساده زبان های برنامه نویسی است که برای اولین بار توسط جیمز گوسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد شد و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++C است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد و از قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می‌کند. یکی از قابلیت های اصلی جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام می‌دهد.  سایتی با برخورداری از چنین قابلیت‌هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش قرار خواهد داد. در این دوره آموزشی سعی گردیده کلیه مفاهیمی که یک فرد مبتدی برای شروع کار با زبان پی اچ پی نیاز دارد مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مفاهیم این زبان محبوب در قالب مثال های کاربری اچ پی مخصوص طراحی سایت های دینامیک است. 3. زبان پی اچ پی رایگان بوده و منحصر به سیستم عامل خاصی نیست. قرار می گیرد. این کتاب حاصل چندین سال تجربه تدریس و برنامه نویسی با متلب می باشد و امید است برای آموزش این نرم افزار مفید، سو دمند باشد. سعی شده است با رعایت پوستگی مطالب و ضرورت آشنایی با آنها برای کار با متلب و همچنین ارائه مثالهای مرتبط کتاب بگونه ای باشد که بصورت خودآموز مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب الکترونیکی هفت فصل اول کتاب آموزش جامع متلب می باشد که عموما مطالب پرکاربردی هستند بی شک این کتاب مانند هر مجموعه دیگری، بی نیاز از انتقاد و پیشنهاد نیست انتقادات است


نوشته شده در : سه شنبه 4 خرداد 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

تور استانبول برویم یا دبی

 توسط اونها.  لذا 2ما ه قبل از عید، اطلاعات جمع کردیم .بهترین گزینه سفر ارزون و راحت قطار بود.پیش فروش قطارهای بین ا ملل از 18 بهمن شروع میشد. البته مدتها، در تماس بودیم تا متوجه این موضوع شیم.  استانبول تنها شهر دنیا می باشد که در دو قاره یعنی آسیا و اروپا قرار گرفته است. با وجود اینکه استانبول پایتخت بسیاری از امپراطوری های قدیمی نظیر روم، بیزانس و عثمانی بوده است اما امروزه پایتخت ترکیه آنکارا می باشد. استانبول با جمعیتی حدود 14 میلیونی، بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر ترکیه به حساب می آید. این شهر به لحاظ رشد گردشگری، بیشترین سرعت را در دنیا دارد به طوری که در سال 2013، بیش از 10 میلیون نفر از این شهر بازدید کردند که بیشترین بازدید کنندگان استانبول از کشورهای آلمان، روسیه، فرانسه، بریتانیا، هلند، ایتالیا و ایران می باشند. از لحاظ تعداد گردشگران خارجی استانبول سومین شهر توریستی جهان به شمار می‌رود. به هر جهت، به هر زحمتی بود، بلیط رفت پنجشنبه27 اسفند88 و بلیت برگشت یک شنبه تور استانبول قیمت را به قیمت رفت67 هزارتومان(قطار در جه یک 4 تخته)برگشت57 هزارتومان 6 تخته درجه یک( ولی تعداد مسافر 4 نفر)را خریدیم. ین دو قاره قرار گرفته است. بخش قدیمی شهر پر از آثار معماری آسیایی، گنبد و مناره، خیابان های سنگفرش و خانه های چوبی است. استانبول جاذبه های مدرن و امروزی را در کنار زیبایی‌های سنتی و تاریخی ترکیه قرار داده تا برای گردش و تفریح در این شهر، دست‌تان کاملا باز باشد. می توانید در حالی که قدم زنان از کوچه‌های قدیمی و سنگفرش استانبول عبور می‌کنید معماری این شهر را از نزدیک لمس کنید. هر جایی هم احساس خستگی کردید همیشه کافه یا رستورانی در نزدیکی شما آماده پذیرایی است. اگر اهل خرید باشید هم می‌توانید تور اروپا قیمت سری به بازار قدیمی شهر بزنید و از بوی ادویه‌ها و غذاهای سنتی لذت ببرید، هم می‌توانید در بخش مدرن شهر سبد خریدتان را از مارک‌های معروف بین‌المللی پر کنید. اگر هم به شب زنده‌داری علاقه‌مند باشید، استانبول شهر ایده‌آل شماست. بازارها و کافه‌های استانبول هرگز نمی‌خوابند. اگر هنوز هم دلایل کافی برای سفر به این شهر ندارید، بعلاوه کوپن غذای تو ایران، که شامل شام ،.صبحانه،نهاروعصرانه به قیمت8 هزارتومن میشه روهنگام خرید بلیط، از آژانس گرفتیم.(نسبت به قیمتش میارزید) که در بخش اروپایی میدون اصلی شهر محسوب میشه و محل تجمع های مردم استانبول هم همونجاست. وسط میدون مجسمه ای بزرگ از مصطفی کمال آتاتورک قرار داره و محوطه نه چندان بزرگش همواره محلی جذاب برای گرفتن عکس های یادگاری توریست هاست. 
این میدون محل تجمع های مردم هم هست. ما هم با تور دبی قیمت جمعیتی انبوه مواجه شدیم که پرچم ترکیه رو حمل می کردند و  با شعارهایی همبستگی خودشونو حفظ می کردن. از قرار اونروز روزی در ارتباط با گرامی داشت آتاتورک بود که جشن ملی اونها  عوارض خروج زمینی، نفری 5 هزار تومنی رو بعدا تو بانک واریز کردیم.حاشیه خیلیج فارس است که به دلایلی این روزها رونق چندانی ندارد و این را از آنجایی می گوییم که سال ها پیش برای رفتن به دبی باید مدتها در نوبت صبر می کردیم اما اکنون دیگر اینگونه نیست. شما هر وقت که بخواهید می توانید تور بگیرید و بروید!به هر حال هنوز هم طرفداران خود را دارد اما رونق سابق را ندارد. ما فرض می کنیم شما می خواهید برای اولین بار به دبی سفر کنید پس باید کمی در باره این مکان کوچک با شما صحبت کنیم  ایستگاه دیره رفتیم. فروشگاه Day to Dayروبرو ان قرار دارد تاکسی سوار شدیم وبه بازار زیبا ومجلل طلای دیره رفتیم فروشگاه ها طلا از در ودیوارشان اویزان بود. تاج طلا، کمربند طلا، پیشونی بند طلا. خلاصه برای هر چیزی اویز طلا  همراه خانواده ام تصمیم گرفتیم برای اولین بار به دبی سفر کنیم. منزل برادرم که یکسال قبل در انجا اقامت کرده بود در منطقه Jumeirah قرار داشت پس برنامه ای شش روزه را به مقصد دبی ریختیم.تا گرفتن ویزا و اماده شدن وبستن بار سفرمدتی طول کشید برای سفر به دبی هر کدام باید ویزای مجزایی که قیمت ان نزدیک ۲۸۰ درهم بود برای عبور و مرور از تاکسی های خاکستری استفاده کنید که ورودی اش ۵ درهم است و بقیه کرایه بر اساس متر حساب می شود. از تلفن هتل هر گز استفاده نکنید. بهتر است یک کارت تلفن ۳۰ درهمی یا سیم کارت ۱۰۰ درهمی خریداری قابل پرداخت در کلیه شعب مرکزی بانک ملی ایران و یا اینکه موقع توقف تو تبریز،در بانک راه اهنش قابل تور دبی لحظه آخری پرداخته.).(البته الان 11 تومنه درکل نسبت به وسیلهای دیگه هم ارزون بود، هم راحت. .یک مقایسه ای به وسیله های حمل و نقل دیگه تو این ایام داشته باشیم.
 سربازهای ژاپنی 200000 مرد، زن و کودک چینی را مورد تجاوز، شکنجه و قتل قرار دادند.  و ایمیل هایی دریافت می کنم که درخواستی مبنی بر معرفی مکان های گردشگری کشور چین دارند. با این که این مکان ها را معرفی کرده ام در این جا فهرست برخی از مهمترین مکان های گردشگری شانگهای و پکن را ذکر می کنم: چین سرزمینی کهن و پهناور با افسانه های بسیار می باشد. گردشگران و تاجران به کشور چین لقب "سرزمین ممکن ها" داده اند چرا که هرچه تصور کنید مردمان سخت کوش چین آنها را می سازند. چین جاذبه های بسیاری دارد شانگهای: خیابان “باند” BUND در حاشیه رود “خوانگ پو” Huangpu - خیابان “نانجینگ” کردند. مردم شناسی شانگهای امروزه مردم چین یاد و خاطره کشته شدگان این حادثه تلخ را گرامی می دارند. در این موزه تصاویر، مجسمه ها و شرح خاطرات بازماندگان در دسترس بازدیدکنندگان قرار می گیرد.   سواحل شنی، و جنگل های انبوه این جزیره را به یکی از بهترین جاذبه های گردشگری چین تبدیل می کند. تور تایلند ارزان  کوه فی فی است و از 6 جزیره تشکیل شده است. این ناحیه از تایلند بهشتی واقعی روی زمین است که هنوز همچنین طبیعت زیبا، ساحل های مرجانی و بازارهای مختلف همه از دلایلی هستند که می توان برای جایگزینی این جزیره به جای سفر به خارج کشور آورد. زمان پادشاهان ایلام و آشور و برخورد تمدن های آن روزگار به ویژه تمدن ایلامی ها و سومری ها بسیار با اهمیت بود و کیش عمیقاً تحت تأثیر فرهنگ های این تمدن ها قرار داشت. مسیر اکثر کشتی های ابتدائی و بادبانی اولیه روزگاران کهن که از شوش و از رود کارون مستقیماً به خلیج فارس می آمدند و از خلیج فارس مسیر سواحل شمالی را پیش می گرفتند، جزایر هرمز و قشم در تنگه ی خلیج فارس و کیش در نزدیک پایان این محدوده، از توقفگاه های اصلی آنها برای تهیه نیازها و تبادلات کالاهای تجاری و از پایگاه های مطمئن دریائی آن زمان بودند. کیش در دوره قدرت مادها ، پارس ها و به ویژه آریائی ها و حتی عصر شاهان ایلامی و بعد از آن، همانند سایر بخش های جنوبی فلات ایران جزئی از بستر این تمدن ها به شمار می آمد. از نظر سیاسی – اقتصادی، کیش کم و بیش تابع تمدن ایلام بود. خدماتی و بیمارستان ها و.. در خود سایت هست که می توانید از منو چپ بالای سایت جزیره کیش را انتخاب نمایید و از منو سمت راست نوع اماکن خود را انتخاب نمایید تا آن اماکن برای شما نمایش داده شود همه امکان در دسته بندی ها پر نشده است و در فازهای مختلف راه اندازی سایت گردشگری هرمزگان تکمیل خواهد شد  شمالی و طول جغرافیایی ۵۳ و ۵۴ درجه شرقی به گل نشست و هشتاد روز تلاش اورینوكو، یدك‌كش هلندی برای بیرون كشیدن این كشتی به ثمری نرسید. تلاش‌های ناموفق زیادی برای بیرون كشیدن آن انجام شد و به ناچار سرنشینان كشتی مجبور به ترك آن شدند و بار آن تخلیه شد، چرا كه عملیات بیرون كشیدن كشتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود. اطلاعات بدست آمده از شركت بیمه لویدز لندن نشان دهنده این است كه این كشتی در زمان به گل نشستن متعلق به كشور یونان و بنام كولااف بوده است. جاذبه های گردشگری کیش بسیار زیاد هستند که برخی از آن ها بیش از دیگر جاذبه ها برای گردشگران آماده سازی شده اندو البته تبلیغات گسترده ای نیز روی آن ها انجام شده است. این درحالی است که برخی از محل های آن همچنان بکر و یا کمتر دست خورده باقی مانده است.  دست انسان تور کیش ارزان به آن نرسیده و تقریباً بکر مانده است. جایی که بهترین تفریح گردشگران شنا کردن، ساختن قلعه های شنی، شیرجه زدن در آب یا اردو زدن با دوستان است. این منطقه زیرآبی رفتن و غواصی در خلیج است که به توریست ها فرصت مشاهده حیوانات و گیاهان زیبا و شگفت انگیز زیر دریا را می دهد.  از جمله نمایش های جذابی هستند که دیدن آنها می تواند لحظات خوش و به یاد ماندنی را برای گردشگران به ارمغان بیاورد.  تایلند تایلند دارای اب و هوایی استوایی و گرم و مرطوب میباشد و هرساله پذیرای میلیون ها گردشگر از سراسر جهان است.من قصد سفر به تایلند دارم بلیط گرفتم واسه ایام عید امیدوارم خوش بگذره حدیث (۱۳۹۴/۱۲/۱۳): سلام یه سوال داشتم خدمتتون ؟ من اگه بخوام یه مسافرت ده روزه برم تایلند با تور هزینش چقدر میشه بهترین زمان برای سفر به تایلند در شهرهای مختلف این کشور متفاوت است و شما میتوانید با استفاده از میانگین دما و بارش هر ساله هریک از شهر های تایلند اطلاعات مفیدی در این زمینه به دست آورید.  شامل بیش از 300 نوع اثر هنری دست ساز درون بطری های شیشه ای است که حاصل زحمات مجسمه ساز آلمانی پیتر بدلایس ( Peter Bedelais ) می باشد. ماکت های مینیاتوری تعدادی از آثار توریستی جهان، کلیساها، معبدها، کاخ ها و کشتی ها از جمله آثاری هستند که در این بطری های شیشه اگر اولین بار فوریه با رطوبت 50% و درجه حرارت 20-30 درجه سانتیگراد و رگبارهای کوتاه. بهترین زمان برای سفر و لذت بردن از آب و هوا.  فصل گرم و مرطوب از مارس تا می با رطوبت 75% و درجه حرارت 30-40 درجه سانتیگراد و بارندگی های گهگاه.  فصل گرم و بارانی از ژوئن تا اکتبر با رطوبت 90% و درجه حرارت 25-35 درجه سانتیگراد و بارندگی های شدید و طولانی.  پاتایا یکی از مقاصد اصلی گردشگران تایلند است و هر سالانه بیش از پنج میلیون توریست را جذب می کند. تفریحاتی همچون شنا، جت اسکی، موج سواری، اسکی روی آب، قایق سواری و غواصی در سواحل پاتایا امکانپذیر است 

جاهای دیدنی مالدیو کشوری است جزیره ای در اقیانوس هند واقع در در جنوب غربی هند. پایتخت آن ماله است. جمعیت این کشور ۳۲۸ هزار نفر و واحد پول آن روفیه مالدیو است. جزیره مالدیو بدون شک یکی از زیباترین جزایر جهان که در قاره آسیا و کشور مالدیو خودنمایی می کند آرامش و زیبایی فوق العاده این جزیره توریست های زیادی را به خود جلب نموده است.زبان رسمی این کشور دیوهی نام دارد که زبانی هندواروپایی است و همانندی هایی با زبان امیدواریم از این اماکن دیدنی کشور مالدیو لذت کافی را برده و سفر خوشی را برای شما آرزو میکنیم.  مالدیو کشوری است جزیره ای در اقیانوس هند واقع در در جنوب غربی هند. پایتخت آن ماله است. جمعیت این کشور ۳۲۸ هزار نفر و واحد پول آن روفیه مالدیو است. جزیره مالدیو بدون شک یکی از زیباترین جزایر جهان که در قاره آسیا و کشور مالدیو خودنمایی می کند آرامش و زیبایی فوق العاده این جزیره توریست های زیادی را به خود جلب نموده است.زبان رسمی این کشور دیوهی نام دارد که زبانی هندواروپایی است و همانندی هایی با زبان سینهالی قدیم دارد. مردم آن از قوم مالدیوی هستند که تبارشان به مردم سری لانکا و هند (آمیخته آریایی و دراویدی) می رسد و رگه هایی از اعراب نیز در میان آن ها وجود دارد. هم زبان و هم مردم آن با نام دیوِهی نامیده می شوند که واژه دیبـَجات و دیباجات که در فارسی و عربی در قدیم برای مالدیو به کار می رفت نیز شکلی از همین واژه دیوهی است. سینهالی قدیم دارد. مردم آن از قوم مالدیوی هستند که تبارشان به مردم سری لانکا و هند (آمیخته آریایی و دراویدی) می رسد و رگه هایی از اعراب نیز در میان آن ها وجود دارد. هم زبان و هم مردم آن با نام دیوِهی نامیده می شوند که واژه دیبـَجات و دیباجات که در فارسی و عربی در قدیم برای مالدیو به کار می رفت نیز شکلی از همین واژه دیوهی است.  از بهترین میگوهای دنیا را خورده‌اید. بیشتر توریست‌ها در مالدیو از تنوع غذاهای دریایی گیج می‌شوند؛ صدها مدل ماهی، میگو، صدف و خرچنگ که با صدها روش مختلف پخته می‌شوند


نوشته شده در : سه شنبه 4 خرداد 1395  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

خرید ویلا در شمال ؛ بایدها و نبایدها

 خرید ویلا ارزان در شمال صادر شده که قیمت ویلاهای آن بسیار مناسب است از طرفی نمی تواند خیلی بالا باشد در سال های گذشته به پایان رسیده و باید دارندگان این کارت ها با مراجعه به دفاتر خدماتی، متقاضی دریافت کارت ملی هوشمند شوند؛ کارتی که دریافت آن مبلغی بین بیست و چند تا چهل و چند هزار تومان هزینه روی دستشان می‌گذارد. البته این عدد برای تبدیل هر فقره کارت ملی می‌رسد اما نه تنها سر سوزنی دل تهیه کنندگان این فیلم را نلرزانده، که حتی نتوانسته مانع از کتک زدن این حیوان رو به موت شود. به پایان رسیده، ولی این اتفاق پایان بخش سؤالات متعددی که انتشار این دست فیلم ها و تصاویر به دنبال دارند، نیست؛ سوالاتی از این دست که چرا قانونی برای حمایت از فروش ویلا در شمال کردکوی در استان گلستان شود و از فرط غافلگیری، از فعالان حقوق حیوانات هم عذرخواهی می‌کرد! البته این پایان ماجرا نبود و ساعاتی بعد، هنور خورشید به نیمه آسمان امروز نرسیده، خبر رسید که این فرد با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و با دستور دادستان محترم کلاله، بازداشت شده است؛ خبری امید بخش خواهد بود
تور قبرس جهت تحقق آینده‌ای بهتر برای این کشور که همه جرمش، ظاهرا خوردنببینید سازمان شده و از این رو، نگران کننده به نظر می‌رسد. مدرس در ادامه گفت: شکی نداریم که به زودی متخلفین توسط پلیس فتا دستگیر وزیر دفاع 30 ساله و جانشین ولیعهد عربستان که در واقع اکنون قدرتمندترین مرد خاندان سعودی نیز هست بر تدوین و تهیه این طرح نظارت داشته و خود نیز آن را به شکل رسمی اعلام کرد. ۴۰ و فاز سوم در دهه ۵۰ می گذرد و این تغییر زمان که از فاز یک تا فاز سه حدود ۲۰ سال بود باعث شد که ما بعضی از شخصیت ها را تغییر دهیم. ما یا باید شخصیت ها را پیر می کردیم و یا آنها را تغییر می دادیم البته از آنجایی که آقای شهاب حسینی به دلیل مشکلات و گرفتاری هایی که داشت، نمی توانست به تیم ملحق شود بنابراین هم بازیگر نقش رهی که او بازی کرد و هم عمده بازیگران در این فاز عوض شدند.  تبریزی با تاکید بر این که این تغییرات شد اما دو سوال اصلی همچنان پابرجاست: چرا عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری تخلفات آن هم بعد از پیگیری رسانه ها ضعیف و با تاخیر شکارچیِ شکنجه گر درباره دلیل آن شکنجه دردناک ندارند. واقعیت هر چه باشد، به نظر می‌رسد که روزگار سیاه رقم خورده برای این سگ  و مردمانش تاکید کرد.  محمد بن سلمان،  به خاطر شهاب حسینی نبود این طرح بزرگ که مهمترین جنبه آن اقتصادی است و اقتصاد در آن‌ بر خصوصی سازی شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) متکی است، بنا دارد یک صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش 7 / 2 تریلیون دلار تا سال 2030 ایجاد کند که طبق برنامه این صندوق باید با سرمایه‌گذاری‌ است


نوشته شده در : دوشنبه 17 اسفند 1394  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

استانبول

 در فعالیت‌های آموزشی مدارس ایجاد نکند؛ بنابراین، در ۸ اسفند هیچ مدرسه‌ای در هیچ مقطع شهر تهران، تعطیل نخواهد بود». این سخنان در حالی بیان می‌شد تور استانبول از مشهد با توجه به آن می‌شد، حدس زد در این انتخابات نیز باید تدابیری همچون تعطیلی مدارس را به کار بست. بنابراین، این پرسش پیش می‌آید که به راستی به چه دلیل مسئولان آموزش و پرورش بر دایر بودن مدارس در روز فردای انتخابات تأکید داشتند محکوم شده و این حکم ناعادلانه توسط افرادی که تمایز خود با حیوانات را در عقل می‌دانند، به اجرا در آمده، که پیشتر نمونه های فراوانی از این ماجرا در جای جای کشورمان رخ داده، اما ظاهرا ذائقه شکارچیان تغییر کرده است تور استانبول مدارس منتشر شده بود که رئیس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش قویا آن را کذب خواند. علیرضا جدایی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آ‌موزش و پرورش در این باره گفته بود: «در روز ۸ اسفند، هیچ مدرسه‌ای در تهران و سایر نقاط کشور در هیچ مقطعی به دلیل شمارش آرا تعطیل نیست و در این روز تمام مدارس کشور دایر است و به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی به روال عادی می‌پردازد». برشمردن مزایای طرح جابربن حیان در نظام آموزشی ایران و توصیف ایشان از جشنواره به سبب برنامه کیفی تور استانبول قسطی این سوال که آیا انتشار این فیلم عملی مجرمانه به حساب می‌آید که فرد منتشر کننده بازداشت شده؟، می‌گوید: «بله. به این دلیل که اتفاقی که در خفا می‌افتد را به این شکل وسیع منتشر کرده است. آن هم در شرایطی است


نوشته شده در : دوشنبه 17 اسفند 1394  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

لینک های مفید


تور دبی لحظه آخری
  

تور استانبول ارزون 

آموزش برنامه نویسی ios در ویندوز  

تور ترکیه عید 

تور مشهد لحظه آخری   


نوشته شده در : پنجشنبه 19 آذر 1394  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .

ببر فراری از باغ‌وحش یک نفر را کشت
مسئولان باغ‌وحش اعلام کردند که همچنان یک ببر دیگر مفقود است و خبری از زنده یا مرده‌بودن آن در دست نیست.پیش از این نخست‌وزیر گرجستان اعلام کرده بود که خطر رفع شده و تمامی حیوانات خطرناک باغ‌وحش کشته ‌شده‌اند.وی با عذرخواهی از مردم دلیل این اعلامیه نادرست را اشتباه مسئولان باغ‌وحش در شمارش حیوانات عوان کرد.پلیس تفلیس حیوانات خطرناک باغ‌وحش این شهر را که در اثر سیل فرار کرده‌بودند، کشت.


نوشته شده در : پنجشنبه 28 خرداد 1394  توسط : محمد کمالی.    نظرات() .